ازن درمانی برای پوسیدگیهای دندانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. ازن درمانی برای پوسیدگیهای دندانی

ازن درمانی برای پوسیدگیهای دندانی

اخیرا دستگاه heal ozoneبرای درمان پوسیدگی های دندانی توسط رساندن ازن برسطح پوسیدگی به کار میرود.

دربعضی از مطالعات درمورد این دستگاه،بزاق به عنوان محلول رمینرالیزاسیون ودر برخی دیگریک کیت  رمینرالیزاسیون که شامل یک خمیردندان ،دهانشویه ویک اسپری حاوی فلوراید،کلسیم ،فسفر،روی وزایلیتول استفاده میشود.

این کیت درصورتی که در ۴هفته اول (زمان رمینرالیزاسیون اولیه)به همراه ازن استفاده شود ،موثرتراست!

مکانیسم عملheal ozoneدرارتباط باقدرت آنتی باکتریال ازن وتوانایی آن دراکسید کردن پروتئین های مرتبط باپوسید گی دندان میباشد.

محصول فرایند اکسیدکردن ازن، یک biocideپرقدرت است که با اکسید کردن غشا ودیواره سلولی باکتری ،آنراازبین میبرد.

ازن میتواند بواسطه خصوصیت اکسیداتیو خود نه تنها مخاط پروتئینی راازبین ببرد وباکتریوسید ال باشد،بلکه ازفرایند اکسیداسیون ملکولهای زیستی که به موجود زنده اجازه تکثیروگسترش میدهد،نیز جلوگیری کند.

این خصوصیت یک اثرتخریبی شدید برروی جمعیت باکتری ها درمنطقه پوسیدگی داردوباعث زدودن باکتریهای پوسیدگی زاوفرایند اکولوژیکی آنها میشودکه باعث چرخش تعادل به سمت رمینرا لیزاسیون دلخواه میگردد.

هنگامی که فرایند اسید سازی باکتری متوقف میشود هیچ اسید اضافه ای نمیتواند دراین ناحیه تولید شود.

برای مثال اسید پیروویک که از قویترین اسیدهایی است که توسط باکتری تولید میشودودرپروسه پوسیدگی زایی موثراست،توسط ازن اکسید شده وبه استات وکربن دی اکسید تبدیل میشود !

استات از پیروویک اسید، اسیدیته پایینتری دارد و این فرایند دکربوکسیداسیون به علت افزایش خاصیت قلیایی باعث افزایش جذب مواد معدنی در منطقه پوسیدگی میشود.

درپی این شرایط رمینرالیزاسیون منطقه در حضور بزاق یا در بعضی مواقع در حضور کیت رمینرالیزاسیون(که دربالا توضیح داده شد)صورت میگیرد.

پوسیدگیهای پیت وفیشور:

تعدادی از مطالعات انجام شده از تاثیر ازن برروی پوسید گیهای پیت وفیشور گزارش کرده اند! پوسیدگی درهردودندان دائمی وشیری درمان شد.

زمان بین درمان اولیه وارزیابی بعدی از۱تا۱۲ماه مختلف است وبرخی آزمایش های ارزیابی بیش از یکبار برروی بیماران انجام شد.

مدت زمان درمان با ازن بین تحقیقات مختلف از۱۰تا۴۰ثانیه متنوع بوده است!تمام بیماران درمان اولیه با ازن رادریافت کردندودربعضی شرایط بیماران درجلسه ارزیابی ،درمان مجدد شدند.

گروه شاهد عموما یا درمان نشدندیاتحت درمان پلاسبو با هوایی که از دستگاهheal ozoneبیرون می آمدقرار گرفتند.

بررسی مطالعات منتشر شده درمانهای بیولوژیکی در دندانپزشکی حاکی از برگشت معنی دار پوسیدگی توسط درمان ازن دربیش از۲۰۰۰بیمار درطی ۱تا۱۲ماه گزارش شده است.

زمان کاربرد ازن از۱۰تا۴۰ ثانیه بوده وارزیابی پوسیدگی ثانویه براساس معاینات کلینیکی ومانیتور الکتریکی پوسیدگی بادستگاه (ECM)و(DIAGNOdent)بوده است.

دندانهای شیری

برگشت پوسیدگیهای پیت وفیشور در دندانهای شیری با ازن اتفاق افتاده است.

دریک تحقیق ۶ماهه روی ۵۰دندان( ۱۷ مورد) دستگاهECMاختلاف معنی داری رانشان میدهدp<0/05))درست مثل DIAGNOdent،در مقایسه با تحقیقات اولیه بهبود چشمگیری درنواحی پوسیده گروه درمان شده از نظر شالوده وایندکسهای درمانی مورد نیاز  دیده شده است.

دریک تحقیق double blindوکنترل شده وبانمونه گیری تصادفی ،Holmsنشان داد که پوسیدگیهای سطحی اکلوزالی پیت وفیشور (non cavitated)در دندانهای شیری با ازن به طور موفق درمان شدند.

دراین تحقیق پوسیدگیهای اولیه پیت وفیشور در مدت بیش از۱۲ ماه در۷۶ بیمار   ۲تا۱۲ سال توسط یک دندانپزشک عمومی مورد بررسی قرار گرفت .

در هر تست  برای ۱۰-۲۰-۳۰تا۴۰ثانیه ازن بر اساس میزان وشدت کلینیکی و ابزار  DIAGNOdentبر ناحیه پوسیدگی استفاده شد .

در گروه کنترل، منطقه پوسیدگی تنها در معرض هوا قرار گرفت.اگر بهبود پوسیدگی اتفاق نمی افتاد،دریک دوره سه ماهه درمان با ازن تکرار شد.

بیماران بعد از ۱۲ ماه دوباره فرا خوانده شدند ودوباره ارزیابی کلینیکی شدند.نتایج این مطالعه ۹۸درصد برگشت پوسیدگی را در گروهی که ازن تراپی شده بودند نشان داد.

دندان های شیری

در نواحی کنترل که تحت درمان ازن قرار نگرفته بودند هیچ تغییر قابل توجهی درطی مطالعه مشاهده نشد!

نتیجه گیری از این تحقیق این بود که ازن یک انتخاب موثر در ترمیم پوسیدگیهای سطحی دندانهای شیری در حوزه دندانپزشکی عمومی میباشد.

تحقیق یکساله ای در۲۱کودک اخیراتوسط همین محقق وهمکارانش از ازن تراپی روی۷۴ دندان شیری با ناحیه پوسیدگیPCDLودارای پوسیدگیهای شدید که پالپ تقریبا اکسپوزبوده، گزارش شد وبا نتایج درمانهای معمولی مقایسه شد.

با بیحسی موضعی هرمورد که PDCLداشت ازپوسیدگی عاری گردید وبا کامپوزیت وباندoptibond solo plus and point4   شرکت kerrترمیم شد.

PCDLهای دیگر باتکنیک بدون تروما باوسایل دستی ودرمان ازن برای ۲۰ ثانیه ودر پی آن ترمیم با همان محصولات شرکت kerrانجام گردید.درگروه درمان با ازن نزدیک به یک میلیمتر از پوسیدگی چرمی شکل روی سقف پا لپ چمبر باقی گذاشته شد.

مقدار زمان مورد نیاز برای این تکنیک همراه با ازن ۶ دقیقه بود ،در حالیکه این زمان  برای تکنیک های متد اول که شامل بیحسی موضعی هم میشود ۱۷دقیقه بود.

(p<0.05)بعداز۱۸ماه ۳۰درصددندانهای درمان شده به روش متداول، علایمی دال بر نکروز پالپ داشتند که در مقایسه باآن، تنها ۳درصد از دندانهای ازن تراپی شده این علایم راداشتند.(p<0.01)

دریک تحقیق دیگرمیزان نگرانی کودکان ووالدینشان را که با روش ازن درمان شدند رااندازه گیری کردند ودریافتند که کودکان ووالدین نگرانی قابل توجهی را تا پیش ازدرمان ازن تراپی گزارش نموده اند.

در حالیکه پس از درمان با ازن کودکان علاقمندی زیادی برای درمان در آینده نشان دادند وهمچنین ۸۰درصدازوالدین اظهار داشتند حاضر به پرداخت هزینه بیشتری برای این درمان در مقایسه با روشهای سنتی هستند.

پوسیدگیهای سطح ریشه:

هرچه سن جمعیت بالا میرود به دلایل گوناگون – تحلیل لثه وخشکی دهان و…- افراد،بیشتر در معرض ریسک پوسیدگیهای ریشه قرار میگیرند.خشکی دهان که درارتباط بامصرف دارو یابالارفتن سن میباشد،میتواند منجربه کاهش عمل غدد بزاقی گردد.

تحقیقی توسطHolmesروی این مشکل در جمعیت مسن انجام شد .هدف از این کار ارزیابی تاثیر ازن به همراه مصرف روزانه محصولات رمینرالیزاسیون برای هر بیمار میباشدکه روی پوسیدگیهای اولیه شدید سطح ریشه انجام شده است.(درگروه مسن تر)

این تحقیق روی ۸۹نفر با رنج سنی ۸۲-۶۰سال(میانگین ۸/۷۰سال)دارای دو پوسیدگی اولیه شدید برروی سطح ریشه انجام شد. ابتدا توسط یک دندانپزشک عمومی به صورت تصادفی دو ناحیه درهرنمونه برای درمان با ازن انتخاب شدند(double blind).

موارد بعد از ۳-۶-۱۲و۱۸ماه دوباره معاینه شدند. پوسیدگیها از نظر کلینیکی  به چند گروه نرم-چرمی وسخت گزارش شدندو توسط شاخص شدت پوسیدگی ریشه که قابل استناد باشد، ارزش گذاری شدند.

تحقیق Holmes

نتیجه این تحقیق نشان داد که هیچ گونه تغییر قابل توجهی مشاهده نشده است.بعداز سه ماه در گروهی که با ازن درمان شده بودند ۶۱مورد پوسیدگی اولیه ریشه (PRCLS)دیده شد،یعنی ۶۹درصد ازپوسیدگیهای نرم،سخت شد وبدتر نشد. 

 درگروه کنترل ۴مورد PRCLS(4درصد) بدترشدند.(P<0.01) درمعاینه مجددشش ماهه درگروه ازن ۷مورد  PRCLS( 8درصد) به حالت چرمی باقی ماندندو۸۲مورد(۹۲درصد)باقی مانده سخت شدندو۱۰مورد PRCLS(11درصد)بدتر شدند وتنها یک مورد سخت شد.(P<0.01)

بعداز ۱۲و۱۸ماه، ۸۷موردبرای ارزیابی در دسترس بودند. بعد از ۱۲ماه درگروه ازن تنها دو موردPRCLSچرمی شکل باقی ماندندولی ۸۵مورد(۹۸درصد)سخت شدند.

در گروه کنترل ۲۱مورد(۲۴درصد)از حالت چرمی به نرم تنزل پیدا کرد.و۶۵مورد (۷۵درصد)چرمی باقی ماندوتنها یک مورد سخت شد.(P<0.01).

بعد از ۱۸ماه،۸۷مورد(۱۰۰درصد)گروه ازن پوسیدگی متوقف شدودر گروه کنترل ۳۲مورد(۳۷درصد)ازحالت چرمی به نرم تنزل پیدا کرد(P<0.01)و۵۴مورد(۶۲درصد)چرمی شکل باقی ماندوتنها یک مورد به حالت بهتر برگشت.(P<0.01)

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که پوسیدگیهای چرمی شکل بدون حفره میتواند بدون دستکاری وتوسط ازن وبه همراه کیت رمینرالیزاسیون، متوقف شود.یافته های این تحقیق نتایج مطالعات قبلی را که توسط Baysan وLynchانجام شد،تایید میکند.

دراین تحقیق ۱۲ماهه که روی ۴۰بیمار دارای پوسیدگیPRCLSانجام شد ۱۰ثانیه ازن ویک محلول رمینرالیزه کننده برای ۵ثانیه قرارداده شد.بعد از یک ماه همین روش بدون استعمال ازن تکرار شد.بعد از ۳-۶-۹و۱۲ماه تکرار شدوعلاوه بر آن   ازن تراپی هم برای ۱۰ ثانیه انجام شد.

نواحی پوسیده به صورت کلینیکی وباECM وDIAGNOdentمورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا تمام نواحی پوسیده یک قوام چرمی شکل داشتندوبعداز معاینه مجدد یک ماهه ۵/۲۶درصد از PRCLSها در گروه ازن سخت شدند،در حالیکه در گروه کنترل تمام نواحی پوسیده همان طور باقی ماندند.

بعد از ۱۲ماه، ۴۷درصد ازPRCLSها در گروه ازن سخت شدندو۹درصد از آنها در گروه کنترل بدتر شدند (P<0.01).همینطور ارزیابی باECMوDIAGNOdentتغییر قابل توجهی رادردندانهای تحت درمان با ازن در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.

تفسیر

دستگاهHeal Ozoneبه طور موثری ازن را به مناطق مختلف پوسیدگی در سطح اکلوزال دندانهای شیری ودائمی وهمچنین سطوح ریشه دندانهای دائمی میرساند.

مطالعات برروی حدود ۲۰۰۰بیمار رمینرالیزاسیون را در سطوح تحت درمان و پوسیدگیهای اکلوزال نشان میدهد.Heal Ozoneیک وسیله جدید وبدون درد برای درمان پوسید گیهای اولیه میباشد.

ازن درمانی برای پوسیدگیهای دندانی ازن درمانی برای پوسیدگیهای دندانی 

فهرست
تماس بگیرید