ازن چیست؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. ازن چیست؟

ازن چیست؟

قرنهاست که طبيعت هنگام صاعقه و يا بوسيله پرتو فرابنفش خورشيد ، ازن را بوجود مي آورد و از خصوصيات ضد عفوني کننده آن براي پالايش آب و هوا و محيط زيست جانداران استفاده مي نمايد.

ازن يک ضد عفوني کننده بسيار انعطاف پذير است و بسته به موارد استعمال، کاربرد هاي بسياري در ضدعفوني هوا، آب، محيط (ديوارها ، کف زمين، سطوح ) ، لباسهاي کار ، اجسام ولوازم مختلف و مواد را داراست.

بر خلاف ضد عفوني کننده هاي معمول مانند: کلر، فرمالين ومواد شيميايي ديگر ، اکسيداسيون با ازن، هيچگونه مواد سمي يا مضري بر جاي نمي گذارد .

ازن چیست؟

ازن گازي است تقريباً بي رنگ با بويي خاص شبيه بوي هواي تازه که پس از رعد و برق استشمام مي شودو يا بويي که در کنار تخليه الکتريکي در هواي آزاد به مشام مي رسد.

در دماي معمولي بصورت گاز است، نقطه جوش آن ۱۱۲- و نقطه ذوب آن ۲۵۱-  درجه ساتيگراد و چگالي آن ۱/۵ برابر اکسيژن در شرايط استاندارد مي باشد.

حلاليت آن در آب کم و با کاهش دما افزايش مي يابد. مولکول ازن پايدار نبوده و در نتيجه نمي توان آنرا انبار يا حمل نمود. اين امر باعث مي گردد که توليد ازن همواره در محل انجام گيرد.

تولید ازن - ازن چیست؟

ازن سريعاً آلاينده هاي محيط را اکسيد مي نمايد و نتيجه اين اکسيداسيون تنها اکسيد مواد و اکسيژن مي باشد .

در جدول زير مقايسه پتانسيل اکسيداسيون ازن با ديگر اکسيد کننده ها نشان داده شده است:

44 1 - ازن چیست؟

جدول۱- مقايسه پتانسيل اکسيداسيون ازن با ديگر اکسيد کننده ها

ضد عفوني با ازن به صورت پيوسته در حين کار و بدون تخليه مکان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي در محيط کاهش مي يابد.

ازن به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي هاي ميکروبي را کاهش مي دهد. اثر ازن روي ميکروارگانيسم ها بسيار موثرتر از کلر و مشتقات آن مي باشد.

فاکتورCT ، حداقل غلظت مورد نياز در مدت زمان تماس براي کاهش جمعيت ميکروارگانيسمها را نشان مي دهد.جدول مقايسه اي زير، ازن را به عنوان بهترين ضدعفوني کننده  تاييد مي کند.

45 - ازن چیست؟

جدول۲-  فاکتورCT  لازم براي غير فعال سازي ۹۹ درصد ميکروارگانيسم هاي گوناگون در محدوده دمایی C o25-5

فهرست
تماس بگیرید